|
Masz pytanie? Zadzwoń:
+48 32 700 72 24

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Poniższy regulamin jest integralną częścią zamówienia. Określa on w sposób szczegółowy zakres i warunki wykonywania usług, a także prawa i obowiązki abonenta i SimpleVPS.pl oraz zasady ich wzajemnych rozliczeń.
  2. Dokonanie pierwszej zapłaty za usługę jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż abonent zapoznał się z treścią regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.
  3. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, jeśli inny okres obowiązywania umowy nie wynika z regulaminu konkretnej usługi lub regulaminu promocyjnego.
  4. Naruszenie zasad regulaminu może stać się podstawą do rozwiązania umowy.
  5. Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które są niezbędne do zawiązania, rozwiązania lub zmiany umowy o świadczenie usług hostingowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Abonent posiada prawo do wglądu do nich oraz i ich modyfikacji.
  6. SimpleVPS.pl ma prawo odmówić rozpoczęcia świadczenia usług klientom legitymującym się fałszywymi danymi osobowymi lub danymi których autentyczności nie będą w stanie potwierdzić.
  7. Poza regulaminem strony zobowiązują się przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Płatności
  1. Jeden okres rozliczeniowy trwa 1 miesiąc. Jeśli abonent korzystający z usług nie poinformuje 14 dni przed upływem okresu rozliczeniowego o rozwiązaniu umowy, zostaną mu przesłane dokumenty potrzebne do opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego.
  2. Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego SimpleVPS.pl pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają abonenta.
  3. W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, SimpleVPS.pl będzie uprawnione do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, w tym ograniczenia transferu, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec abonenta. Brak płatności w kolejnym terminie 7 dni spowoduje wygaśnięcie umowy z upływem tego terminu. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Abonenta do systemu SimpleVPS.pl zostaną usunięte, bez ponoszenia przez SimpleVPS.pl z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
  4. Abonent oświadcza, że wie jakie ograniczenia dotyczą wykupionej przez niego usługi, oraz jest świadom, że jeśli je przekroczy (np. miesięczny limit transferu danych z i do serwera) będzie musiał pokryć dodatkowe koszty, wymienione w cenniku (w sytuacji w której będzie chciał zwiększyć limit).
  5. Zmiany cen usług nie dotyczą abonentów z podpisanymi umowami do końca ich okresu rozliczeniowego.
 3. Odpowiedzialność
  1. Wszystkie usługi oferowane przez SimpleVPS.pl powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.
  2. Za treści przekazywane za pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie abonent. SimpleVPS.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich abonentów.
  3. Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych będzie skutkowało jego usunięciem.
  4. Zabrania się rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania spamu, działania na szkodę pozostałych użytkowników usług (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy procesora, obciążenie dysków twardych), łamania praw autorskich, prób łamania zabezpieczeń serwera - w szczególności w ramach sieci SimpleVPS.pl .
  5. Odsprzedawanie kont i serwerów osobom trzecim bez informowania SimpleVPS.pl o tym fakcie jest traktowane jako łamanie regulaminu.
  6. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za swoje usługi i aktualne dane.
  7. Zabrania się wykorzystywania usług świadczonych przez SimpleVPS.pl do:
   1. wysyłania niechcianej poczty elektronicznej – tak zwanego spamu,
   2. używania lub dystrybuowanie narzędzi programowych stworzonych w celu łamania zabezpieczeń, haseł, numerów kart kredytowych, podsłuchiwania innych użytkowników sieci itp.,
   3. ingerencji w usługi jakiegokolwiek użytkownika, komputera lub sieci bez jego woli,
   4. prób złamania zabezpieczeń jakiegokolwiek systemu, serwera czy usługi działającej w Internecie,
   5. generowania nadmiernego transfer danych zakłócając pracę innego komputera lub usługi (tzw. atak DOS i jego odmiany),
   6. odsprzedaży jakichkolwiek aspektów związanych z usługami i serwisem ISP, lub rzeczy do których nie posiada się zezwoleń lub zgody właściciela,
   7. nadmiernego przeciążania serwerów, działanie na szkodę innych użytkowników.
  8. SimpleVPS.pl nie ponosi odpowiedzialności za nazwy użytkowników oraz ich domen Internetowych, spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału SimpleVPS.pl.
  9. Abonent zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nie ujawniania ich osobom trzecim.
  10. SimpleVPS.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
  11. SimpleVPS.pl dołoży wszelkich starań aby zapewnić abonentowi stały dostęp do wykupionych usług.
  12. Abonent jest odpowiedzialny za aktualność kopii bezpieczeństwa. SimpleVPS.pl wykonuje codziennie kopie bezpieczeństwa i gwarantuje jej przechowywanie do jednego dnia wstecz, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane abonenta umieszczone na serwerze, oraz ich ewentualną utratę w przypadku awarii.
  13. SimpleVPS.pl zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwera w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu abonentów drogą elektroniczną o prowadzonych pracach.
  14. SimpleVPS.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak ciągłości świadczenia dostępu do usług z przyczyn takich jak problemy z łączem internetowym, czy brak dostawy energii elektrycznej spowodowanej przez zaniedbania lub awarie u firm trzecich. SimpleVPS.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak ciągłości świadczenia usług spowodowanych działaniem sił wyższych na które nie ma on wpływu.
  15. SimpleVPS.pl nie bierze odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez abonenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera nie będące winą SimpleVPS.pl .
  16. SimpleVPS.pl gwarantuje w miesięcznym okresie rozliczeniowym minimum 99,9% czas dostępności świadczonych usług w skali miesiąca abonamentowego, z wyłączeniem sytuacji opisanych w punkcie 14 i 15.
 4. Rozwiązanie umowy
  1. Umowa wygasa z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego lub w momencie wykorzystania przysługującego danej usłudze w danym okresie abonamentowym limitu transferu, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny okres abonamentowy lub opłata za transfer na podstawie faktury proforma wystawiona według aktualnego cennika opublikowanego na stronie http://www.simplevps.pl .
  2. Po zakończeniu okresu abonamentowego usługi, Usługodawca może w wyjątkowych sytuacjach odmówić Usługobiorcy przedłużenia abonamentu usługi na kolejny okres rozliczeniowy. Decyzja odmowy powinna zostać pisemnie uzasadniona.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i treści odpowiednich ustaw.